Chicken Floss:

Chicken Floss - Grade A Sweet = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Grade A Hot = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Grade B Sweet = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Grade B Hot = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Grade C Sweet = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Grade C Hot = 1kg/ pack (25packs per carton)
Chicken Floss - Seaweed = 1kg/ pack (25packs per carton)

Chicken Floss Series